Location: Thika

10 Properties Found
Ksh 9,200,000
Ksh 8,300,000
Ksh 60,000,000
Ksh 58,000,000
Ksh 45,000,000
Ksh 2,550,000
Ksh 24,500,000
Ksh 10,000,000
Verified by MonsterInsights